wz

O naší škole

skola    Základní škola Brumov-Bylnice je plně organizovaná          28-třídní základní škola vybudovaná v letech 1995 –          1998. Moderní, architektonicky zajímavý areál školy,          stojí uprostřed města Brumova-Bylnice, v němž žije 6          500 obyvatel. Město s hraničním přechodem se                  Slovenskou republikou (část Sidonie) se nachází                v jihovýchodním cípu Zlínského kraje a nabízí svým návštěvníkům turistiku a cyklo-turistiku v Bílých Karpatech, milovníkům přírody jedinečné druhy orchidejí na zdejších loukách a zájemcům o historii pozůstatky královského brumovského hradu z 12. století.

Areál základní školy tvoří objekt prvního a druhého stupně ZŠ, školní jídelna, sportovní hala,školní bazén, atletický areál s 200 m dlouhou běžeckou dráhou s umělým povrchem. Venkovní dvoryv komplexu ZŠ nabízí mladším i starším žákům příjemné sportovní a relaxační vyžití o přestávkáchi mimo vyučování.

Architektonické řešení školy je velmi zdařilé. Exteriér přitahuje pastelovými barvami i citlivým začleněním do krajiny, interiér je barevně členěn podle jednotlivých podlaží a umožňuje snazší orientaci. Díky bezbariérovému uspořádání je škola připravena přijmout i žáky tělesně postižené.

V prvním až třetím ročníku základní školy volíme rozmanité vyučovací metody a „školu hrou“, ve čtvrtém a pátém ročníku žáci poznávají odbornější ráz výuky i více vyučujících s aprobací I. a II. stupně ZŠ. Daří se nám akceptovat přání žáků a jejich rodičů zvolit anglický nebo německý jazyk od 4. ročníku, jehož výuka probíhá v odborných jazykových laboratořích vybavených množstvím audiovizuálních, obrazových i jiných pomůcek. Žáci I. stupně běžně pracují v rámci jednotlivých předmětů na počítačích.

Žákům II. stupně ZŠ jsou k dispozici odborné pracovny školních dílen, dějepisu, zeměpisu, cizích jazyků, matematiky, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, pracovny PC, školní kuchyňka, školní knihovna, učebny náboženství. Tyto pracovny využívají samozřejmě i mladší žáci. Vybavení odborných pracoven je na vysoké úrovni a umožňuje žákům získat názornou představu, nejnovější poznatky a ověřit je odbornými metodami. Velmi pozitivní je práce s internetem. Ve dvou počítačových učebnách je pro žáky k dispozici celkem 30 samostatných pracovišť propojených sítí. Škola sleduje zajímavé novinky softwaru  a průběžně pořizuje programy pro jednotlivé předměty. Práce na PC doplňuje výuku jazyka českého, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, cizích jazyků, chemie, výtvarné výchovy a předmětů prvního stupně ZŠ.

Od šestého ročníku mohou žáci navštěvovat sportovní třídy se zaměřením na fotbal, volejbal, atletickou přípravu, florbal, tenis a lyžování. Jeden týden ve školním roce tráví žáci sportovních tříd výukou mimo sídlo školy na sportovním soustředění. Žáci se účastní propracovaného systému sportovních soutěží a turnajů a dosahují velmi dobrých výsledků.

Naše škola založila tradici „Valašské sportovní ligy“, jíž se účastní okolní školy regionu. Celoroční soutěž zahrnuje turnaje v basketbalu, malé kopané, lehké atletice, vybíjené, přespolním běhu, volejbalu, florbalu a plavání. Soutěží dívky i chlapci všech věkových kategorií.

Všem žákům školy jsou přístupná školní sportoviště. Pravidelná je výuka tělesné výchovy ve školním bazénu, provozujeme také saunování. Našim žákům nabízíme plaveckou výuku ve všech ročnících v rámci tělesné výchovy. Dvě relaxační místnosti v areálu ZŠ doplňují velkou sportovní halu a slouží také k potřebám výuky zdravotní tělesné výchovy. V roce 1999 bylo dokončeno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, na němž provozujeme basketbal, odbíjenou, házenou, tenis, ale především atletické disciplíny – skok do dálky, do výšky a běžecké disciplíny na 200 m dlouhém běžeckém oválu. Atletický areál má vybudováno také své zázemí – sprchy, WC, šatny i nářaďovnu.   

Na vysoké úrovni je výtvarná výchova. Práce při hudbě, využití videokamery, digitálního fotoaparátu s vyhodnocením na počítači a dalším zpracováním materiálu ve fotokomoře, keramická díla z hrnčířského kruhu vypálená v keramické peci, využití výtvarného ateliéru rozvíjejí výtvarný talent žáků školy. Ve výstavní galerii OKO se pravidelně konají vernisáže výtvarných prací žáků i umělců –akademických malířů, profesionálních fotografů, pedagogů – výtvarníků, studentů středních a vysokých škol. Výtvarné práce žáků zdobí interiér školy. Vernisáže jsou vždy společenskou událostí, na které se podílejí žáci vyšších ročníků, a jsou doprovázeny kulturním vystoupením našich žáků nebo studentů středních škol okolních měst. Škola se otevírá veřejnosti a stává se centrem vzdělání i kultury.

Individuální péče je věnována žákům s jinými potřebami – žákům tělesně či zdravotně postiženým  a  žákům s vývojovými poruchami učení. Jejich integraci pomáhá bezbariérové uspořádání školy i práce asistentů učitele, činnost dyslektických kroužků, logopedická náprava, zdravotní tělesná výchova, kroužek „Veselé pískání“, individuální studijní plány žáků i speciální programy na PC či učební pomůcky ke kompenzaci poruchy.

Podporujeme individuální rozvoj nadaných žáků účastí v olympiádách a naukových soutěžích. Všem žákům nabízíme aktivity na podporu jejich talentu, zájmu i pro využití volného času formou individuálního přístupu k žákovi, nabídkou nepovinných a volitelných předmětů či ekologických aktivit a zájmových kroužků. Žáci se rádi prezentují svými kulturními vystoupeními pro veřejnost.